Welcome to MeetFuture's World !

弥费引领智慧工厂的未来!

存储,记录,显示物料,方便查询
 
 
MR通信互连,自动化传输
 
 
客户化订制,可根据物料盒不同订制不同类型产品
 
 
 
洁净度:class 10

电子货架